KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
VE GİZLİLİK

Şeffaf ve titiz güvenlik politikamızla içiniz rahat

 • Kişisel Verilerin
  İşlenmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Puza Eğitim Danışmanlık Tercüme Yayıncılık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (‘Puza Akademi’ veya ‘Kurum’) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

  İşbu metin ile, Puza Akademi, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

  1. Veri Sorumlusu

  Puza Akademi, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

  Puza Akademi, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

  Kişisel verileriniz, Puza Akademi tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, hizmet ve işleme amacına göre farklılık göstermekle birlikte, Kurum birimleri, çalışanları ve yetkili temsilcileri, hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı kişi ve kurumlar, kamu kurumları, Kurum’a ait web siteleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

  Puza Akademi tarafından toplanan kişisel verileriniz, tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (MEB, YÖK, Emniyet, Savcılıklar, Mahkemeler vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Kurumumuzun danışmanlık, kurs ve çeviri hizmeti vermesi dahilinde sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi yerine getirilmesi kapsamında Puza Akademi’nin ve işbirliği içinde olduğu üçüncü kişilerin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi (örn: Danışmanlık hizmeti kapsamında tercih edeceğiniz okullara başvuruların yapılması), hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Puza Akademi’ye ait tüm lokasyonların güvenliğinin sağlanması, öğrenci işleri süreçlerinin yürütülmesi (örn: öğrenci dosyasının oluşturulması ve takibi), öğrencilerin eğitim ve başvuru süreçlerinin organizasyonu, Puza Akademi’ye yapılan telefon aramalarında arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi, arayanın bilgi, randevu, şikayet ve taleplerine cevap verilebilmesi amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II. maddelerinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

  Kurumumuz tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (MEB, YÖK, Savcılıklar, Mahkemeler vs.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Puza Akademi’nin yurt içinde veya yurtdışında iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkililerine, hissedarlarına, öğrenciler adına başvuru yapılan kurumlara Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

  Puza Akademi tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, yasal düzenlemelerden doğan zorunluluklar hariç olmak üzere, işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  1. Yasal Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Puza Akademi’ye başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.puzaacademy.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

  SAYGILARIMIZLA,

  PUZA EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜME YAYINCILIK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 • Genel Verilerin
  İşlenmesi

  Genel Verilerin İşlenmesine İlişkin CCTV Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Puza Eğitim Danışmanlık Tercüme Yayıncılık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Puza Akademi”) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda ayrıntıları ile açıklanan şartlarda toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

  İşbu metin ile, Puza Akademi, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin kurumumuz işyerlerinde bulunan CCTV (‘Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemi’) Sistemleri vasıtasıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

  CCTV Sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz dışındaki diğer kişisel verilerinizin işlenmesi işlemesine ilişkin detaylı bilgilere www.puzaacademy.com.tr internet adresinde yer alan ‘Puza Akademi Eğitim Danışmanlık Tercüme Yayıncılık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

  1. Veri Sorumlusu

  Puza Akademi, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

  Puza Akademi, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Veriler

  Puza Akademi ziyaretçisi, eğitimcisi, çalışanı veya öğrencisi olarak, kurumumuz işyerlerinde fotoğraf ve video şeklinde görsel verileriniz işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amaçları ve Yöntemleri

  Kişisel verileriniz, Puza Akademi tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, Puza Akademi eğitim merkezlerinde bulunan CCTV Sistemleri vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik olarak toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

  Puza Akademi tarafından toplanan kişisel verileriniz, Puza Akademi’nin ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Birimleri vs.) bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, Puza Akademi eğitim merkezlerinin güvenliğinin tesisi, bina ve tesislerimizin ziyaretinize ilişkin güvenliğin sağlanması, Puza Akademi’nin ve Puza Akademi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, siz veri sahiplerinin gerçekleştirdiği hukuki, ticari, idari ve eğitsel iş ve işlemlerin güvenliğinin temini, hırsızlık, dolandırıcılık gibi hukuka aykırı fiillerin önlenmesi gibi amaçlarla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-e-f. maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

  Puza Akademi tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya (MASAK, Emniyet Birimleri vs.) ile kanunen yetkili özel kişilere Puza Akademi’nin yetkililerine, hissedarlarına, Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  1. Yasal Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak Puza Akademi’ye başvurarak;

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

  Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.puzaacademy.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

  SAYGILARIMIZLA,

  PUZA EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜME YAYINCILIK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 • Başvuru
  Formu

  PUZA AKADEMİ
  VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE DAİR
  BAŞVURU FORMU

  EK: Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız).

  Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, Puza Eğitim Danışmanlık Tercüme Yayıncılık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi (“Puza Akademi”) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile www.puzaacademy.com.tr adresinde yayınlanan ‘Puza Eğitim Danışmanlık Tercüme Yayıncılık Pazarlama Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni’nde açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

  1. Başvuru Hakkınızın Dayanağı

  Kanun’un 11. maddesinde, veri sahiplerinin veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aynı maddede sayılan haklara sahip olduğu düzenlenmiştir.

  Veri sahibi olarak sizlerin, veri sorumlusu olarak Puza Akademi’ye bu haklarınız kapsamında yapacağınız başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise Kanun’un 13. maddesinde ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (‘Tebliğ’) düzenlenmiştir.

  Kanun’un 13. maddesinde ve Tebliğ’in 5. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, veri sahipleri, bu taleplerini (i) yazılı olarak, (ii) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (iii) başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilir.

  1. Başvuru Kanalları ve Yöntemleri

  Veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesinden doğan haklarınız kapsamında, Puza Akademi’ye yapacağınız başvurularınızda EK’te yer alan ‘Başvuru Formu’nu EKSİKSİZ bir şekilde doldurarak, aşağıda gösterilen başvuru kanallarını kullanmak suretiyle Puza Akademi’ye göndermeniz gerekmektedir.

  Bu başvurularınıza ilişkin başvuru kanalları ve yöntemleri aşağıda gösterilmektedir;

  Başvuru Kanalı

  Yöntemi

  Adresi

  Başvuruda Verilecek Bilgi

  Şahsen Başvuru

  Başvuru sahibinin kimliğini ispat edici bir belge ile gelerek EK’te yer alan başvuru formunu bizzat sunması

  Gaziosmanpaşa, Kuleli Sokak No:3/2, 06700 Çankaya/Ankara

  Başvurunun sunulduğu zarfın üzerine veya belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

  Noter Vasıtasıyla Tebligat

  Başvuru sahibinin noter kanalı ile tebligat göndererek EK’te yer alan başvuru formunu sunması

  Gaziosmanpaşa, Kuleli Sokak No:3/2, 06700 Çankaya/Ankara

  Tebligat zarfının üzerine veya gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

  İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Tebligat

  Başvuru sahibinin iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla tebligat göndererek EK’te yer alan başvuru formunu sunması

  Gaziosmanpaşa, Kuleli Sokak No:3/2, 06700 Çankaya/Ankara

  Tebligat zarfının üzerine veya gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

  E-mail Yoluyla

  Başvuru sahibince daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Kurumumuzun elektronik posta adresine iletilmesi

  kvkk@puzaacademy.com.tr

  E-mailin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

   

  1. Başvuruların Cevaplanması

  Yukarıdaki kanallar ile göndereceğiniz başvurularınız, Kanun’un 13. maddesi ve Tebliğ’in 6. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre, en kısa sürece ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

  Talebinizin kabul edilmesi halinde, talebinizin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. Talebinizin reddedilmesi halinde ise red gerekçesi açıklanarak tarafınıza bilgi verilecektir.

  SAYGILARIMIZLA,

  PUZA EĞİTİM DANIŞMANLIK TERCÜME YAYINCILIK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ